CLB

Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) is een dienst die informatie, hulp en begeleiding biedt aan leerlingen, ouders, school op vier domeinen:

 1. leren en studeren,
 2. onderwijsloopbaan,
 3. preventieve gezondheidszorg,
 4. psychisch en sociaal functioneren.

In het CLB werken artsen, maatschappelijk werkers, pedagogen, psychologen, psychologisch assistenten en verpleegkundigen.

De school en het CLB hebben een gezamenlijk beleidscontract opgesteld dat de afspraken en aandachtspunten voor de leerlingenbegeleiding vastlegt. De ouders zijn hierover geconsulteerd via de schoolraad. Niet alleen de school, maar ook de leerling zelf of de ouders kunnen het CLB om hulp vragen.

De begeleiding waarvoor een CLB instaat, vertoont volgende kenmerken:

 • Het CLB werkt samen met de school vanuit een onafhankelijke positie.
 • De dienstverlening is gratis en gebonden aan het beroepsgeheim.
 • Het belang van de leerling staat centraal.
 • De begeleiding is multidisciplinair want verschillende disciplines werken samen.
 • De werking van het CLB is vooral vraaggestuurd: een CLB gaat in op vragen van leerlingen, ouders en school.

De school en het CLB wisselen op contactmomenten relevante gegevens uit. Het CLB noteert deze gegevens, conform de vigerende regelgeving, in het multidisciplinair CLB-dossier.

Het CLB is bereikbaar op het centrum of op school.

Ziehier het adres en de contactgegevens van het centrum:

Opzichterstraat 84
1080 Sint-Jans-Molenbeek
Telefoon 02 512 30 05
Fax 02 512 46 31

Algemeen e-mail: info@vclbpb.be

Alle contactgegevens zijn te vinden op de website www.vclb-pieterbreughel.be.

Ouders en leerlingen maken best vooraf een afspraak.

Het CLB is open elke werkdag van 8.30 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur (’s maandags tot 18.00 uur).

Het CLB is gesloten tijdens de kerstvakantie (uitgezonderd 2 dagen), de paasvakantie en de zomervakantie van 15 juli tot 15 augustus.

Op school kunnen leerlingen en ouders contact nemen met het CLB via de schooldirectie, de zorgcoördinator of de leerkracht. De CLB-medewerkers zijn regelmatig aanwezig op school (na te vragen in de school).

De contactpersonen zijn:

De medische equipe wordt gevormd door:

Als de school aan het CLB vraagt om een leerling te begeleiden, zal het CLB een begeleidingsvoorstel doen. Als de leerling 12 jaar is, de leeftijd waarvan de regelgever vermoedt dat een leerling voldoende competent is om dit recht zelfstandig uit te oefenen, zet het CLB de begeleiding slechts verder als de leerling hiermee instemt. In het andere geval of als een leerling jonger is dan 12 jaar wordt de begeleiding alleen verdergezet na instemming van de ouders. De leerling en de ouders worden maximaal betrokken bij alle stappen van de begeleiding. De overheid bepaalt daarnaast aan welke regels een begeleidingtraject van het CLB moet voldoen.

Er zijn 3 uitzonderingen waarbij de medewerking van de ouders en leerling verplicht zijn:

 1. in geval van spijbelen: leerplichtbegeleiding samen met de school
 2. in geval van preventieve maatregelen i.v.m. besmettelijke ziekten

In het belang van het kind is het nodig dat u volgende besmettelijke ziekten meldt aan de CLB-arts of aan de schooldirectie: bof, buikgriep/voedselvergiftiging (vanaf 2 of meer gevallen binnen een week in een klasgroep), buiktyfus, difterie, escherichia coli coli, hersenvliesontsteking, hepatitis A en B, impetigo, kinkhoest, mazelen, polio, roodvonk, schurft, schimmelinfecties van de behaarde hoofdhuid en de gladde huid, shigella, tuberculose, varicella en verder ‘alle andere ziekten waarover ongerustheid is’.

U kan ook de website www.vclb-pieterbreughel.be raadplegen.

De te nemen preventieve maatregelen zullen door het CLB meegedeeld worden.

 1. in geval van de medische onderzoeken

De medische onderzoeken gebeuren in verschillende kleuterklassen en leerjaren. De exacte tijdstippen worden schriftelijk meegedeeld.

De  ouders of de leerling vanaf 12 jaar kunnen verzet aantekenen tegen het verplicht medisch consult

door een bepaalde arts van het CLB. Meer info hierover is telefonisch te verkrijgen bij de directie van het CLB.

Bij sommige medische consulten worden vaccinaties aangeboden. U ontvangt hierover tijdig informatie.

Het CLB vraagt bij iedere vaccinatie toestemming aan de ouders en/of de leerling (indien 12+). Het CLB kijkt  bij elk medisch consult het vaccinatieschema na. U kan bij het CLB terecht indien er vaccins ontbreken.

Het CLB legt voor elke leerling waarvoor een begeleiding wordt gestart, één multidisciplinair dossier aan. Het houdt hierbij rekening met de geldende regels inzake het beroepsgeheim, de deontologie en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

De regels voor de samenstelling, het bijhouden en de vernietiging van het CLB-dossier, evenals de procedure m.b.t. het recht op toegang en het recht op afschrift zijn door de overheid bepaald. Gedetailleerde informatie hierover kan men op het begeleidend CLB bekomen.

Indien een leerling  van een school komt die begeleid wordt door een ander CLB, zal het multidisciplinair leerlingendossier na verloop van 10 dagen na de inschrijving bezorgd worden aan CLB Pieter Breughel. De leerling of de  ouders hoeven daar zelf niets voor te doen. Bij een inschrijving voor een volgend schooljaar wordt dit dossier pas na 1 september overgedragen.

Als ouders (of eventueel de leerling vanaf 12 jaar) dit niet wensen, dan moeten zij de binnen een termijn van 10 dagen na de inschrijving schriftelijk verzet aantekenen bij het CLB dat de vorige school begeleidt.

Kent u het adres van dit CLB niet, dan kan dit worden bekomen in de vorige school of op het CLB Pieter Breughel.

De identificatiegegevens, de vaccinatiegegevens en de gegevens in het kader van de verplichte CLB-opdrachten (medische onderzoeken, leerplichtproblemen) worden in elk geval aan het nieuwe CLB bezorgd. Hiertegen is geen verzet mogelijk.

De hulpverlening in het CLB is gevat door het Decreet Rechtspositie Minderjarigen.

Meer info is terug te vinden op :

[1] De volledige tekst over de werking van het CLB staat vermeld in het CLB-decreet van 1 december 1998 en is terug te vinden op de website: www.ond.vlaanderen.be in de rubriek Edulex.